Polityka prywatnościAdministratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, jest Fundacja Okno Nadziei z siedzibą ul. Mostowa 17a, 32-410 Dobczyce ,tel. +48 12 27 16 349 / +48 508 329 634 zwana dalej Administratorem;

Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji

Dbamy o poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie ma potrzeby rejestracji. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

Polityka dotycząca cookies

Nasza strona internetowa oknonadziei.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies(ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Stosujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania naszej strony i poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.) W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie. O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/ Polityka dotycząca gromadzenia informacji Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją (por. niżej): przede wszystkim poczty email i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za: obsługę księgową Fundacji (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami). Podmioty te na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych. W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Zaproszenia i informacje

Przetwarzamy dane kontaktowe w postaci imię, nazwisko, adres e-mail, a w niektórych przypadkach (przy wysyłce pocztowej) adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub stanowisko i adres służbowy, aby wysłać informacje o naszych działaniach, konkursach dotacyjnych, akcjach i publikacjach oraz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia. Dane osobowe pozyskane przez nas ze źródeł publicznie dostępnych lub przekazane nam dobrowolnie przez osoby, z którymi kontaktowaliśmy się w związku z organizowanymi wcześniej wydarzeniami i akcjami, lub w ramach innych interakcji. Odbiorcy naszych zaproszeń oraz informacji mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja Okno Nadziei zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy kontaktów. Jeśli nie chcesz otrzymywać już zaproszeń i informacji prosimy o wysłanie e-maila na adres:fundacja@oknonadziei.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej zaproszeń i informacji”).

Dane darczyńców

Fundacja Okno Nadziei pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm. Fundacja przyjmuje darowizny przekazywane przelewem na konto Fundacji . W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu.

Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej.

Dane przetwarzane w naszej bazie kontaktów kojarzone są z danymi osobowymi, wynikającymi z historii relacji z Fundacją Okno Nadziei takimi jak np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, funkcja i nazwa instytucji, z którą darczyńca jest związany, numer telefonu i inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez darczyńcę przy okazji innych kontaktów z Fundacją. Na adresy pocztowe oraz adresy e-mail podane w przelewach bankowych wysyłamy podziękowania oraz nasze materiały i publikacje, a także informacje o naszej działalności i o możliwościach dalszego wsparcia organizacji. Dane darczyńców w postaci imienia, nazwiska i adresu pocztowego udostępniamy firmom świadczącym usługę druku i wysyłki korespondencji. Firmy te mają dostęp do ww. danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Jeśli darczyńca nie życzy sobie kontaktu z naszej strony, może zaznaczyć to w tytule przelewu lub przesłać informację na adres: fundacja@oknonadziei.org.pl. Darczyńcy mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili mogą też wycofać swoją zgodę na ich dalsze przetwarzanie. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prosimy o przesłanie e-maila na adres: fundacja@oknonadziei.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej dla darczyńców ”).

Akcje i kampanie

W przypadku akcji i działań prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danej akcji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska bądź pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy. Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych na wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@oknonadziei.org.pl. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie. Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.

Dane ludzi mediów

Przetwarzamy dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundacja Okno Nadziei oraz zarządzania relacjami. Dane przetwarzamy do końca działalności Fundacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: fundacja@oknonadziei.org.pl. Jeśli chcesz otrzymywać informacje prasowe Fundacji oraz zaproszenia na spotkania dla mediów, napisz do nas na adres: fundacja@oknonadziei.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania mailingu.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie oknonadziei.org.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. informacji pochodzących od sygnalistów), które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Zachęcamy do przesyłania nam ciekawych informacji. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie. Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej) przesłanych nam informacji związanych z tematyką, którą zajmuje się Fundacja, ale bez ujawniania danych osobowych.

Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe.

Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy także Fundacja Okno Nadziei. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook jako administratorzy portali. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności, zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Żądanie usunięcia danych Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych z naszej bazy kontaktów lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, usuniemy Twoje dane i nie będziemy przesyłać Ci informacji, których nie chcesz. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie rzutuje na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej cofnięciem.

Zakres i zmiana polityki prywatności

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisu znajdującego się w domenie oknonadziei.org.pl oraz stron internetowych poświęconych naszym projektom i działaniom, których jesteśmy wyłącznym administratorem. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Kontakt i dodatkowe informacje W razie pytań dotyczących polityki prywatności Fundacji Okno Nadziei, prosimy o kontakt na adres:fundacja@oknonadziei.org.pl
Wsparcie dla fundacji