Przyjaciel z Okna Nadziei

 
 

Założenia i cele projekt "Przyjaciel z Okna Nadziei – wypełniamy dni ludzi chorych i samotnych życiem"

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą jest rosnący udział osób starszych. Dla Fundacji ważne jest zwrócenie uwagi na ich potrzeby i podjęcie działań zapobiegających utracie chęci życia. Dodatkowo dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach zawarte w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2014-2020 informują nas, że średnio prawie 300 osób rocznie korzysta z pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności. W tym samym dokumencie zawarta jest informacja, że brakuje profesjonalnych organizacji angażujących się w trwałe, długofalowe działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Nasz projekt: Przyjaciel z Okna Nadziei – wypełniamy dni ludzi chorych i samotnych życiem jest jednym z działań nakierowanych na rozwiązanie tego problem.

Celem głównym projektu było otoczenie opieką osób samotnych i ich rodzin oraz stworzenie możliwości do zaangażowania mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce oraz Powiatu Nowosądeckiego w wolontariat długoterminowy. Natomiast celami pośrednimi było m.in.: zwiększenie zdolności interpersonalnych i umiejętności opieki nad osobami starszymi oraz zwiększenie motywacji do działania I zaufania we własne siły poprzez realizację konsultacji fizjoterapeutycznych i psychologicznych wśród beneficjentów projektu.

W ramach edukacji wolontariuszy zorganizowaliśmy szkolenie prowadzone przez osoby pracujący na co dzień z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.
Wiedza i doświadczenie specjalistów zaangażowanych w project oraz doświadczenia wolontariuszy zdobyte w trakcie trwania projektu zostały wybrane i opracowane w formie poradnika dostępnego w formie elektronicznej na stronie fundacji.

Poprzez realizację projektu chcieliśmy pokazać, że każdy może zrobić coś dobrego, coś co zmieni życie innego człowieka, a poświęcenie chwili swojego czasu może przynieść ogromną satysfakcję.

Projekt był współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wsparcie dla fundacji